کدهای کوتاه تصویر پیش نمایش

تصویر پیشنمایش بزرگ برای نشان دادن تصویر است و می تواند با پورتو پیش نمایش کد کوتاه تصویر مجموعه.

[vc_empty_space height=”22px”]
[porto_preview_image image_id=”3344″]
[porto_preview_image noborders=”yes” image_id=”3344″ tip_label=”بدون حاشیه”]
[vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”]

پیش نمایش زمان

[vc_empty_space height=”22px”]
[porto_preview_image image_id=”3344″ tip_label=”عادی”]
[porto_preview_image time=”short” image_id=”3344″ tip_label=”کوتاه”]
[porto_preview_image time=”long” image_id=”3344″ tip_label=”بلند”]
[vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”]

رنگ بندی راهنماها

[vc_empty_space height=”22px”]
[porto_preview_image tip_skin=”primary” image_id=”3344″ tip_label=”اصلی”]
[porto_preview_image tip_skin=”secondary” image_id=”3344″ tip_label=”ثانویه”]
[porto_preview_image tip_skin=”tertiary” image_id=”3344″ tip_label=”سومی”]
[porto_preview_image tip_skin=”quaternary” image_id=”3344″ tip_label=”چهارمی”]
[vc_separator color=”custom” gap=”tall” gradient=”yes”]

ثابت شده

[vc_empty_space height=”22px”]
[porto_preview_image fixed=”yes” image_id=”3344″ tip_label=”در مرکز”]
[porto_preview_image fixed=”yes” fixed_pos=”top” image_id=”3344″ tip_label=”بالا”]
[porto_preview_image fixed=”yes” fixed_pos=”bottom” image_id=”3344″ tip_label=”پایین”]
فهرست