• خود آگاهی در لحظه

  • انتخاب رفتار ها

  • تصویر اهداف

  • کسب نتایج